Danh sách doanh nghiệp nợ thuế tại địa bàn Tỉnh Đồng Nai

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo tình hình nợ thuế của Quý doanh nghiệp thuộc Văn phòng Cục Thuế, Chi cục Thuế (Số liệu chốt kỳ khóa sổ tháng 6năm 2017)

Danh sách doanh nghiệp nợ thuế công khai thông tin được tổng hợp theo file đính kèm:

Tài liệu đính kèm :

CKTT T6 2017 da duyet.xls (2,28 MB)

 

Không tồn tại mẫu tin