Hệ thống mã ngành đăng ký kinh doanh mới có hiệu lực từ ngày 20/08/2018

Ngày 06 tháng 07 năm 2018 chính Phủ vừa ban hành quyết định số 27/2018/ QĐ-TTG Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2018. Theo đó, danh mục hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới gồm 5 cấp mã ngành:

  • Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;
  • Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;
  • Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;
  • Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;
  • Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng;

Hệ thống mã ngành này có rất nhiều thay đổi so với hệ thống mã ngành cũ nó ra đời thay thế cho quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký kinh doanh. 

Điểm mới của hệ thống mã ngành kinh tế năm 2018 là ở chỗ Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó bao gồm: những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế và những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác

Đối với doanh nghiệp và đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 20/8/2018 có thể cập nhật lại theo ngành nghề mới hoặc cập nhật thay đổi khi phát sinh thay đổi bổ sung cập nhật lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp mới thành lập áp dụng theo bảng mã ngành mới từ ngày 20/08/2018

 

Tin tức khác