Hướng dẫn Doanh nghiệp Xuất hóa đơn trả lại hàng cho người bán

Nhận hàng mua phát hiện hàng bị lỗi, kém chất lượng, không đúng quy cách nên phải xuất trả lại người bán toàn bộ hay một phần hàng hóa thì xử lý như nào? Có phải lập hóa đơn không? là vẫn đề mà người bán quan tâm. Đặc biệt vấn đề này còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc kê khai thuế của bên bán. Trong phạm vi bài viết này, tư vấn thuế Đồng Nai sẽ hướng dẫn các các kế toán và doanh nghiệp cách xut hóa đơn tr li hàng đã mua cho người bán.

 

1. Quy định liên quan đến lập hóa đơn hàng bán trả lại

Căn cứ theo khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài Chính quy định hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

- “Tổ chức, cá nhân khi mua hàng hóa và người bán đã xuất hóa đơn, người mua cũng đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa có lỗi không đúng quy cách, chất lượng và trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, thì khi xuất hàng trả lại cho người bán, đơn vị phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)”

- “Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi các loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập. Biên bản này được lưu giữ cùng với hóa đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, sẽ có 2 trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Nếu bên mua hàng là đối tượng không có hóa đơn (người mua là cá nhân)

- Đối với trường hợp trả lại toàn bộ hàng hóa:

+ Khi trả lại hành hóa, hai bên phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

- Đối với trường hợp trả lại một phần hàng hóa:

+ Sau khi lập biên bản thu hồi hóa đơn ban đầu và nhận số hàng bị trả lại, bên bán thực hiện xuất hóa đơn mới cho số hàng mà thực tế người mua chấp nhận mua.

Trường hợp 2: Nếu bên mua hàng là đối tượng có thể xuất hóa đơn (người mua là tổ chức, doanh nghiệp):

- Khi trả lại hàng, hai bên cần phải lập biên bản trả lại hàng (ghi rõ số lượng, giá trị hàng trả lại) và người mua phải viết hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ số lượng, đơn giá, thành tiền và lý do hàng trả lại

Không tồn tại mẫu tin