Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử

Về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử

Căn cứ vào thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

Điều 6: Nội dung của hóa đơn điện tử

Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện từ theo quy định của pháp luạt của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán."

Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Tại công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử như sau:

“Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản bàn giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,… thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua”.

Về tiêu thức dấu của người bán

“Điều 12. Chuyển từ hóa đơn điện tử sáng hóa đơn giấy

Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế tóan. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế tóan phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này”.

Căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định như sau:

Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc

Đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn, chấp hành tốt pháp luật thuế, căn cứ đặc điểm hoạt động kinh doanh, phương thức tổ chức bán hàng, cách thức lập hóa đơn của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp, Cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán”.

Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”.

Tham khảo tài liệu tải tại đây:

  • Công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/03/2017 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn hóa đơn điện tử.
  • Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nếu có bất kỳ thắc mắc về cách sử dụng hóa đơn điện tử hay về thành lập doanh nghiệp Đồng Nai thì hãy liên hệ ngay với đơn vị Tư vấn thuế Đồng Nai. Chúng tôi sẽ mang lại cho các bạn những dịch vụ và tư vấn tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ ĐỒNG NAI