Thời điểm lập hóa đơn

1. THỜI ĐIỂM LẬP HOÁ ĐƠN

Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ được như sau:

1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

3. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

.....

2. THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH THUẾ GTGT

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thời điểm xác định thuế GTGT như sau:
 

Stt

Hoạt động

Thời điểm xác định thuế GTGT

1

Bán hàng hóa

Là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa

2

Cung ứng dịch vụ

Là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ/thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa

2.1

Cung ứng dịch vụ viễn thông

Là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất ≤02 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông

3

Cung cấp điện, nước sạch

Là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền

4

Kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê

Là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án/tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng

5

Xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu

Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa

6

Nhập khẩu hàng hóa

Là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan

Không tồn tại mẫu tin