SAU NGÀY 1/7/2023 LẬP HOÁ ĐƠN 8% HAY 10%

Một số trường hợp ký hợp đồng và lập hóa đơn trước ngày 01/07/2023, nhưng vì lý do nào đó mà kế toán để qua 01/07/2023 mới ký hóa đơn. Như vậy trong trường hợp này, hóa đơn sẽ áp dụng theo mức thuế suất nào? 8% hay 10%.

- Dựa vào các quy định về thời điểm xác định thuế GTGT và thời điểm lập hóa đơn thì đối với trường hợp cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã lập hóa đơn và hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao trước 01/7/2023 nhưng đến 01/7/2023 mới ký phải vẫn áp dụng thuế suất 10%.

Một số trường hợp khác:

- Thu tiền trước 01/07/2023 nhưng dịch vụ hoàn thành sau ngày 01/07/2023:

Có thể dựa theo công văn số 2688/BTC-TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn DN giảm thuế trong giai đoạn áp dụng Nghị định 15/2022/NĐ-CP:

Cơ sở kinh doanh ký hợp đồng có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, đã lập hoá đơn tại thời điểm thu tiền trước với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8% thì:

+ Phần tiền đã lập hoá đơn trước ngày áp dụng giảm thuế không thuộc trường hợp được giảm thuế giá trị gia tăng.

+ Phần tiền còn lại chưa thanh toán, được lập hoá đơn sau ngày áp dụng chính sách giảm thuế VAT thì được áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8%.

- Trước 01/7/2023, cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hoá, dịch vụ nhưng sau 01/7/2023 mới lập hoá đơn với doanh thu bán hàng trước đó thì cơ sở này không được giảm thuế giá trị gia tăng và bị xác định là lập hoá đơn không đúng thời điểm.

 

Không tồn tại mẫu tin